Motto:

„Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania,

można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno

rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości”

[Carl Rogers]

 

Wychowawcza misja przedszkola:

Realizując nasz program wychowawczy chcemy opierać się na założeniach: wzajemnej akceptacji, tolerancji i poszanowania indywidualności. Wartościami, którymi się kierujemy jest dobro naszych wychowanków, zapewnienie wszystkim poczucia bezpieczeństwa oraz kształtowanie postawy wzajemnego zrozumienia. Celem naszego programu jest wszechstronne, psychofizyczne przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym. Jednocześnie pragniemy dążyć do integracji wszystkich środowisk funkcjonujących w placówce.

 

Dążymy do tego, aby dziecko, które opuszcza mury naszego przedszkola:

 • Było zdrowe i aktywne ruchowo,

 • Posiadało poczucie bezpieczeństwa,

 • Było otwarte, aktywne, nastawione na poznawanie siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej

 • Systematycznie wzbogacało własne doświadczenia,,

 • Było kreatywne,

 • Wytrwale dążyło do sukcesu, umiejętnie pokonując trudności,

 • Było dojrzałe społecznie, emocjonalnie, dobrze wychowane, kulturalne, uprzejme,

 • Nastawione nie tylko na siebie, ale także na drugiego człowieka,

 • Posiadało kluczowe składniki inteligencji emocjonalnej, jak: wiarę w siebie, ciekawość, samokontrolę, towarzyskość, umiejętność porozumiewania się, współdziałania,

 • Posiadało poczucie tożsamości narodowej, świadomość bycia Polakiem,

 • Zdawało sobie sprawę z różnorodnych zagrożeń współczesnej cywilizacji i potrafiło przynajmniej niektórych unikać.

ZADANIE 1

INTEGRACJA ŚRODOWISK

„Wychowując dzieci, trzeba bardzo roztropnie postępować …

Dziecko powinno się powoli wznosić od materialnych korzyści do przeżyć duchowych. Od powinności, sprawiedliwości, odpowiedzialności, wdzięczności, zainteresowania, zaangażowania – do miłości. Do bezinteresownego zachwytu człowiekiem, prawdą, dobrem, pięknem.”

[ks. M. Maliński]

CELE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA:

 • Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiej osoby,

 • Rozwijanie uczuć serdeczności, koleżeństwa, odpowiedzialności, umiejętności tworzenia przyjaznego klimatu zabawy, nauki i pracy,

 • Odczuwanie radości, zadowolenia z bycia razem,

 • Kształtowanie postawy otwartości w wyrażaniu uczuć,

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, przynależności i integracji z różnymi grupami środowiskowymi: rodzina, przedszkole, grupa rówieśnicza, koleżanki i koledzy z podwórka, mieszkańcy osiedla i miasta.

 

ETAPY REALIZACJI:

Zintegrowanie mini środowisk poprzez:

·         - Wspólne zabawy dzieci z wszystkich grup,

·         - Występy dzieci – dzieciom, dzieci – rodzicom; wykorzystanie małych form teatralnych,

·         - Organizowanie warsztatów prac twórczych dzieci i rodziców,

·         - Prowadzenie zajęć metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne oraz Pedagogiki Zabawy,

·         - Organizowanie imprez środowiskowych.

 

ZADANIE 2

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

„Dziecko to motyl nad spienionym potokiem życia, jak dać trwałość, by nie obniżyć lotu, hartować, a nie nużyć skrzydeł?”

[J. Korczak]

CELE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA:

 • Kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich, postaw społecznych aprobowanych przez naszą kulturę,

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w stosunku do innych i siebie,

 • Wyrażanie szacunku dla osób dorosłych, starszych, doświadczonych przez los, chorych, niepełnosprawnych, służenie pomocą i radą,

 • Sprawianie innym przyjemności, radości,

 • Optymizm,

 • Nabywanie umiejętności reagowania w różnych sytuacjach życiowych, dostosowanie reakcji do zaistniałej sytuacji,

 • Okazywanie umiejętności okazywania uczuć zarówno pozytywnych jak i negatywnych,

 • Podejmowanie w sytuacjach życiowych takich działań, aby nie robić krzywdy innym,

 • Nabywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym.

 

ZADANIE 3

EDUKACJA REGIONALNA

„Nie tyle więcej mieć, ile bardziej być”

[Jan Paweł II]

CELE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA:

 • Rozbudzanie zainteresowania życiem kulturalnym miasta Krakowa poprzez zaznajamianie dzieci z pięknem zabytków, historią, legendami itd.,

 • Przybliżanie wychowankom zwyczajów, tradycji i obrzędów ludowych od lat kultywowanych w naszym regionie,

 • Przygotowanie dzieci do kulturalnego, czynnego spędzania wolnego czasu w ośrodkach kulturalnych i wypoczynkowych – tzw. Zielone płuca miasta – Krakowa,

 • Kształtowanie u dzieci postawy szacunku dla kulturowej tradycji naszego regionu.

 

 

ZADANIE 4

ZDROWIE I HIGIENA

Są trzy podstawowe zasady wychowania według Maurice’a Debesse’a:

„Wytworzenie dziecku sprzyjającego środowiska,

Zaspokojenie potrzeby pokarmu i snu,

Sprzyjanie różnicującej się aktywności i czuwanie nad problemami autonomii”

 

CELE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA:

·         Kształtowanie wśród wychowanków postawy prozdrowotnej,

·         Przyzwyczajanie do codziennego dbania o zdrowie i higieną,

·         Rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej,

·         Organizowanie w przedszkolu Dni Sportu, zimowej olimpiady,

·         Udział zerówek w międzyprzedszkolnej olimpiadzie 6-latka,

·         Udział wszystkich grup w konkursie wiedzy o higienie,

·         Wyposażenie dziecka w wiedzę o własnym organizmie i potrzebach ciała,

·         Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka.

 

ZADANIE 5

BEZPIECZEŃSTWO

„Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie”

[J. Korczak]

CELE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA:

 • Wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa,

 • Kształtowanie wiadomości na temat tego co sprzyja, co zagraża zdrowiu i życiu – bezpieczeństwo zabaw,

 • Kształtowanie postawy zachowania czujności i ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi,

 • Wpajanie zasady nie spożywania produktów nieznanego pochodzenia, znalezionych, nie częstowanie się od obcych nam ludzi,

 • Kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie,

 • Wpajanie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się na drogach

 

 

 

                                                                                                  

 

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl