Programy      Metody     Uroczystości i Imprezy    Zajęcia dodatkowe 

 

„AKADEMIA KOSZAŁKA OPAŁKA”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole Samorządowe nr 127 nosi imię Koszałka Opałka. Jego siedziba mieści się w Krakowie, w centrum Osiedla Podwawelskiego przy ul. Komandosów 13, w dogodnym ciągu komunikacyjnym ale z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku.

Zlokalizowane jest w wolnostojącym, piętrowym budynku, na zapleczu, którego znajduje się duży ogród z nowym, funkcjonalnym placem zabaw dla dzieci, który zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.  

Sale dla dzieci są przestronne, przytulne i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier. Na parterze mieści się: szatnia, dwie sale zajęć wyposażone w łazienki, gabinet dyrektora i kuchnia z pomieszczeniami gospodarczymi.  Na piętrze: trzy sale zajęć z łazienkami, aneks kuchenny, biblioteka, pomieszczenie administracyjne oraz salka do zajęć dodatkowych.

Nasze przedszkole jest dostępne dla dzieci ze wszystkich dzielnic. Obecnie obejmuje 5 grup wiekowych. Do każdej grupy uczęszcza 25 dzieci.

Przedszkole realizuje treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku.

 

Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się poprzez zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Wobec rodziców pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 • pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

 • informujemy na bieżąco o postępach dziecka

 • uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu

 

W przedszkolu realizowane są następujące programy:

 

„ Kocham przedszkole” - Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2016r.
Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole. W Programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowanie przedszkolnego:
• Jestem i działam z innymi
• Żyję zdrowo i bezpiecznie
• Działam w harmonii z przyrodą
• Myślę i działam matematycznie
• Mówię i rozumiem
• Będę czytać i pisać
• Jestem odbiorcą i twórcą
• Żyję wśród innych kultur i narodowości

W programie realizowanie zadań edukacyjno - wychowawczych odnosi się do konstruktywistycznej teorii uczenia się czyli:
- Indywidualnego postrzegania dziecka z własnymi potrzebami rozwojowymi i strategiami uczenia się,
- Uczenie się zachodzi przez własną aktywność dziecka w trakcie podejmowania atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań,
- Nauczyciel stwarza maksymalnie sprzyjające warunki do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji z zakresu wszystkich aspektów jego osobowości.

 

W przedszkolu realizowane są elementy metody nauczania matematyki prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska „Dziecięca matematyka”

Praca powyższą metodą pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. W programie wyodrębniono 14 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych umiejętności. Są to:

 • Orientacja przestrzenna

 • Rytmy i rytmiczna organizacja czasu

 • Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw

 • Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów

 • Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka

 • Klasyfikacja

 • Pomaganie dzieciom w uświadamianiu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby

 • Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby

 • Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.

 • Intuicje geometryczne

 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego

 • Pomaganie dzieciom w uświadamianiu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów

 • Waga i ważenie

     • Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych w sposób  

       dostępny dla sześciolatków
 

W swojej pracy adaptujemy elementy różnych metod pedagogicznych zgodnie z założeniami programowymi:

 • Pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność)

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni)

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka)

 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem)

 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana

 • Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak

 • Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna)

 • Metoda projektu

 • Logorytmika

 • Techniki relaksacyjne

Dzieci mają możliwość korzystania z koncertów muzycznych oraz teatrzyków w wykonaniu artystów estradowych. Uczestniczą w licznych konkursach przedszkolnych, środowiskowych i ogólnopolskich. Biorą udział w akcjach charytatywnych.

W przedszkolu organizowane są spotkania integracyjne z udziałem rodziców i dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg przedszkola. Celem tych spotkań jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa wśród dzieci i rodziców, szybsze przystosowanie do nowego środowiska, poznanie pracowników i pomieszczeń przedszkola.

Przedszkole promuje zdrowy styl życia, dobrą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.         W przedszkolu działa Amatorski Teatr Rodziców „ATR-akcja” prezentujący przedstawienia dla dzieci. Pracownicy przedszkola to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz serdeczny i troskliwy personel pomocniczy.
Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.
 

Tradycją placówki jest organizowanie uroczystości i imprez, w których czynny udział biorą rodzice. Pozwala to dzieciom poznać historię i obyczaje związane z różnymi świętami, wyzwala pozytywne emocje, chęć zaprezentowania bliskim swoich osiągnięć. Do takich uroczystości należą:

 • Pasowanie na Krasnoludka

 • Dzień Przedszkolaka

 • Wróżby andrzejkowe

 • Dzień Przedszkolaka

 • Dzień czyściocha

 • Spotkanie wigilijne

 • Jasełka

 • Dzień Babci i Dziadka

 • Powitanie wiosny i święto patrona

 • Tydzień rodziny

 • Pożegnanie starszaków

 • Spotkania z teatrem

 • Spotkania ze Szkołami Podstawowymi 

Oprócz obowiązującej pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w oparciu o Podstawę Programową i uzupełnianej przez inne programy wychowania w przedszkolu oferujemy możliwość wyboru i uczęszczania na zajęcia dodatkowe:

 

  

      taniec towarzyski (zajęcia opłacane z budżetu przedszkola) - nauka tańca

     klasycznego, dyskotekowego, tańce zabawowo-relaksacyjne.

 

  

               

     religia (dla dzieci 6-letnich - zajęcia nieodpłatne) - zajęcia przybliżające dzieciom

    treści religijne (prowadzone w formie zabaw przez siostrę zakonną).

 

 

   język angielski  - nauka języka angielskiego dla wszystkich przedszkolaków

 

 

               

     szachy (dla dzieci 5 i 6-letnich opłacane z budżetu przedszkola)

 

 

 

   rytmika (zajęcia opłacane z budżetu przedszkola) - zabawy ruchowe przy muzyce

  dla wszystkich dzieci

 

 

 

Co nas wyróżnia:

 

całoroczny program adaptacyjny dla dzieci 2,5 -4 letnich - ZABAWY  FUNDAMENTALNE

 

kółka zainteresowań działające w ramach TALENCIARNI plastyczno-malarska, kulinarna,

   badawczo-eksperymentalna, wokalno-instrumentalna, taneczna, podróżnicza

 

* funkcjonalny plac zabaw w dużym ogrodzie

 

* systematycznie aktualizowana strona internetowa

 

 

 Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków      tel./fax (012) 266-87-63