OGÓLNA   KLAUZULA   INFORMACYJNA

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych oraz Waszych dzieci uczęszczających do przedszkola jest Samorządowe Przedszkole Nr 127 z siedzibą

w Krakowie (30-344), ul. Komandosów 13, reprezentowane przez dyrektora Lucynę Jurczak i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę.


      Informujemy, że:
1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich 

     sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,

     w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym

     i archiwach.
3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu

     Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia

     Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

     ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

     swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

     rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane

     będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –

Dominik Strzebak    e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

 

 

                                                                                      

 

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl