Deklaracja dostępności cyfrowej

Samorządowego Przedszkola Nr 127 w Krakowie

Samorządowe Przedszkole Nr 127 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole127krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-01
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.    o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 2. Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność – strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. Zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 4. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 5. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 6. Brak formularza kontaktowego

Wyłączenia:

 1. Część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. Administrator i redaktor dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe, lecz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Na stronie internetowej przedszkole127krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu przy pomocy klawiszów Ctrl +
 3. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy typu Tab , Shift + Tab , strzałki kierunkowej, Enter)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola mgr Lucyna Jurczak
adres poczty elektronicznej: przedszkole127krakow@interia.pl
adres korespondencyjny: ul. Komandosów 13, 30-334 Kraków
numer telefonu: +48 122668763

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby dostać się do budynku, należy otworzyć furtkę używając obu rąk. Jedną ręką nacisnąć przycisk znajdujący się na wysokości ok. 170 cm,  druga ręką pchnąć furtkę. Drzwi wejściowe do budynku – otwierane ręcznie.
 2. Budynek składa się z 3 poziomów: piwnica, parter oraz piętro, aby dostać się do piwnicy i na piętro należy pokonać schody.
 3. W budynku nie ma windy osobowej, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 6. W okolicy przedszkola obowiązuje strefa płatnego parkowania

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacja o odstępności tłumacza migowego:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.