Bezpieczeństwo dzieci

 


         Wiek przedszkolny to czas, kiedy należy zacząć wdrażać dziecko do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych poprzez uświadamianie mu skutków wielu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań w domu, przedszkolu, na ulicy, w kontaktach z ludźmi i zwierzętami.
Wszyscy wiemy, że to dorosły nadal jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka i to on będzie winny zaniedbaniu, jeśli narazi życie, zdrowie lub bezpieczeństwo swojego malucha. Jednak już od dziecka może wymagać, by poznało i bezwarunkowo przestrzegało głównych zasad bezpieczeństwa, które ochronią jego zdrowie i życie. Artykuł ten jest po to, aby przypomnieć wszystkim dorosłym, dlaczego właśnie nacisk na bezpieczeństwo jest tak ważny już w wieku przedszkolnym.

         „Bezpieczeństwo to stan psychiczny, w którym jednostka ma poczucie pewności i oparcie w drugiej osobie”. Jest to uczucie, które jest przeciwieństwem zagrożenia. W przypadku małych dzieci, szczególną uwagę poświęca się wszelkim działaniom służącym eliminowaniu zagrożeń i niebezpieczeństw. Rozwój dziecka i jego samodzielność stawia przed dorosłymi wciąż nowe wymagania i konieczność wyposażania dziecka w pewien zasób wiadomości i umiejętności, które są potrzebne do radzenia sobie z trudną sytuacją. Czas przedszkolny jest dla dziecka okresem wielu nowych zabaw i doświadczeń. Nowe wyzwania mogą niekiedy okazać się trudne dla małego dziecka, a to jest powodem pojawiania się pierwszych lęków związanych z wszystkim co nowe i nieznane. Dlatego też poczucie bezpieczeństwa i zdrowie dziecka to fundamentalne zadanie dla nauczycieli przedszkola, całego personelu i rodziców.

         Nauczyciel w przedszkolu powinien nieustannie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci, dlatego też ustala z nimi normy postępowania związane z ich bezpieczeństwem i zachęca do przestrzegania KONTRAKTU GRUPY. Zajęcia i zabawy dotyczące norm i zasad z zakresu bezpieczeństwa własnego i innych są realizowane najczęściej w oparciu o metody aktywne. Zabawy dydaktyczne, scenki rodzajowe, inscenizacje teatralne, wycieczki, spotkania z policjantem, strażakiem, pielęgniarką czy lekarzem to nieodłączny element pracy wychowawczej przedszkola.

         Dzieci mają małe doświadczenie życiowe i nieduży zasób sprawdzonych sposobów radzenia sobie z różnymi problemami, dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole i rodzina dziecka od najwcześniejszych lat kształtowały u niego nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.
Treści odnoszące się do bezpieczeństwa - realizowane w naszym przedszkolu - dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw zachęcających do odpowiedzialności za swoje poczucie bezpieczeństwa. Właściwe ich wdrażanie powinno w przyszłości umożliwić wytworzenie się konkretnych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo. Nauczyciele muszę zadbać o to, aby dzieci kończąc przedszkole, wyposażone były w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia - która pozwoli im przewidywać i unikać zagrożeń.
 


Wiedza i umiejętności, jakie powinien posiąść każdy przedszkolak:


* orientować się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach w swojej    

     miejscowości oraz jak korzystać ze środków transportu
* znać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
* znać alarmowe numery telefonu: 999, 998, 997 oraz 112
* rozumieć zagrożenia, które mogą płynąć ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i

   znać sposoby ich unikania
* mieć umiejętność samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu

   wolnego w przedszkolu i w domu oraz wiedzę, gdzie można bawić się   

   bezpiecznie, a gdzie nie
* mieć ograniczone zaufanie do dorosłych, szczególnie obcych,
* umieć opowiedzieć rodzicom, wychowawcom o każdym niebezpieczeństwie,

   które go spotkało oraz opowiedzieć o swoim złym samopoczuciu
* posiadać podstawową wiedzę na temat: zdrowego odżywiania
* rozumieć zakaz samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków 

   chemicznych (np. środków czystości)
 


         Bezpieczne przedszkole to również estetyczne i czyste sale, bezpieczny plac zabaw, pogodny personel oraz wspieranie dziecka w każdej sytuacji. Wszyscy pracownicy przedszkola zdają sobie sprawę, że wszelkie działania w placówce mają służyć jednemu celowi - zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dzieci.
W zakresie bezpieczeństwa dzieci ważne jest również współdziałanie z rodzicami. Rodzice powinni nieustannie pogłębiać świadomość tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak wykształcić w nich umiejętność unikania sytuacji, w których stają się ofiarą przestępstwa oraz umiejętność proszenia o pomoc w chwili zagrożenia. Pozostawiając dziecku pewną swobodę w zabawie i różnych aktywnościach, powinno się go wciąż przekonywać do konieczności stosowania reguł i zasad, które ograniczają swobodę, ale w efekcie przygotowują dziecko do życia we współczesnym otoczeniu społeczno-technicznym. Dostarczając rodzicom cennej wiedzy, liczymy na kontynuowanie i utrwalanie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Spotkania z rodzicami, zajęcia otwarte są okazją do obserwacji, dyskusji i wymiany poglądów, a wszystko po to, aby dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa.

 

Opracowanie:
Ewa Słowik
Grażyna Jurgała

 

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl