LABORATORIUM  PROFESORA  CIEKAWSKIEGO

 

Zabawy logiczno-matematyczne

Wprowadzanie dziecka w okresie przedszkolnym w świat matematyki stanowi punkt wyjścia dla przyswajania wiadomości i umiejętności matematycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, a następnie poszerzania tej wiedzy wkolejnych etapach edukacyjnych.
Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, toteż różnorodne kontakty ze światem matematyki powinny mieć charakter zabawowy.

KLOCKI WILLEGO (kraina liczb)
Metoda pokazuje dzieciom jak doświadczać matematykę poprzez aktywne wielozmysłowe uczenie się.  Dzieci podczas zabawy konfrontują się w bajkowej przestrzeni z matematycznymi relacjami i samodzielnie przenoszą nowo nabytą wiedzę do swojego realnego środowiska. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat traktują przedmioty w swoim otoczeniu bardziej emocjonalnie niż racjonalnie i mają swój własny, uwarunkowany wiekowo sposób doświadczania i myślenia poznawczego. Dlatego przedmiotom przypisują uczucia, cechy żywych istot i zamiany.
Metoda przedstawienia podstawy matematyki elementarnej w wymyślonym świecie.
Wspiera dzieci w kluczowych kompetencjach: mówieniu, motoryce, kreatywności, muzykalności, socjalizacji, motywacji do uczenia się, wierze we własne siły a także zdobywanie i utrwalanie wiedzy o świecie liczb.


NUMICON
Zabawa z klockami Numicon wprowadza w świat pojęć matematycznych , a wszystko zgodnie z przyświecającą im ideą: zobacz, działaj, a zrozumiesz.
Numicon mają być wsparciem w rozwoju matematycznych zdolności intelektualnych dzieci.
Zabawy i ćwiczenia uczą dzieci rozpoznawać i nazywać kolory, kształty,porównywać, klasyfikować, poznawać relacje przestrzenne, liczyć i wykonywać podstawowe działania matematyczne, ćwiczą analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową – umiejętności niezbędne w nauce czytania i pisania. Zabawy plastyczne i konstrukcyjne doskonalą sprawność manualną, rozwijają wyobraźnię i pomysłowość, dzieci uczą się współdziałania, komunikowania z innymi, co w efekcie wpływa na rozwój mowy i myślenia.

W czasie pracy indywidualnej dzieci mają możliwość samodzielnego działania i poszukiwania rozwiązań. Dają możliwość wielozmysłowego uczenia się poprzez działanie i manipulowanie na konkretach.


Metoda profesor E Gruszczyk-Kolczyńskiej

Rozwija umiejętności matematyczne takie jak:
1. Orientacja przestrzenna - to kształtowanie umiejętności, które pozwalają dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym , co się wokół niego znajduje.
2. Rozumienie przestrzeni- od świadomości własnego ciała do kształtowanie orientacji przestrzennej, zagadki ruchowe – pantomima
3. Rozwijanie zdolności do przyjmowania własnego punktu widzenia - wyprowadzenie kierunków w przestrzeni od własnego ciała oraz dalszemu kształtowaniu świadomości własnego ciała.
4. Rytmy- rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich

w różnych sytuacjach. Ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności. 

Rytmiczna organizacja czasu
5. Mierzenie długości- spostrzeganie stałości długości
6. Liczenie.  Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów przez liczenie na palcach

aż do rachowania w pamięci.   Zapisywanie czynności matematycznych.  Układanie

 i rozwiązywanie zadań arytmetycznych
7. Klasyfikacja - zdolność do logicznego grupowania przedmiotów według ich cech

i właściwości.
8. Kształtowanie pojęcia liczby.  Ćwiczenia wspomagające rozwój operacyjnego myślenia
9. Gry - konstruowanie gier przez dzieci hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolność

do wysiłku umysłowego.
10. Figury geometryczne
11. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia.
12. Mierzenie płynów
 

 


Ciągi  figur  geometrycznych

       

 

Gra  liczbowa z  kostką

     

       

 

 

Gra matematyczna "Polowanie na muchy"

 

 

 

Kodowanie figur

 

     

 

 

Zadania matematyczne z działaniami

   

 

 

kodowanie na kartce papieru

 

 

Gra matematyczna "Winda"

   

 

 

 

 

Te i wiele innych rzeczy spisał Wasz

Koszałek  Opałek

 

 

                                                                                                   

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl