„AKADEMIA KOSZAŁKA OPAŁKA”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Samorządowe nr 127 nosi imię Koszałka Opałka. Jego siedziba mieści się w Krakowie, w centrum Osiedla Podwawelskiego przy ul. Komandosów 13, w dogodnym ciągu komunikacyjnym ale z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku.
Zlokalizowane jest w wolnostojącym, piętrowym budynku, na zapleczu, którego znajduje się duży ogród z nowym, funkcjonalnym placem zabaw dla dzieci, który zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.
Sale dla dzieci są przestronne, przytulne i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier. Na parterze mieści się: szatnia, dwie sale zajęć wyposażone w łazienki, gabinet dyrektora i kuchnia z pomieszczeniami gospodarczymi. Na piętrze: trzy sale zajęć z łazienkami, aneks kuchenny, biblioteka, pomieszczenie administracyjne oraz salka do zajęć dodatkowych.
Nasze przedszkole jest dostępne dla dzieci ze wszystkich dzielnic. Obecnie obejmuje 5 grup wiekowych. Do każdej grupy uczęszcza 25 dzieci.

Przedszkole realizuje treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku.
Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się poprzez zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
Wobec rodziców pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
informujemy na bieżąco o postępach dziecka
uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

W przedszkolu realizowane są następujące programy:
„ Kocham przedszkole” – Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2016r.
Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole. W Programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowanie przedszkolnego:
• Jestem i działam z innymi
• Żyję zdrowo i bezpiecznie
• Działam w harmonii z przyrodą
• Myślę i działam matematycznie
• Mówię i rozumiem
• Będę czytać i pisać
• Jestem odbiorcą i twórcą
• Żyję wśród innych kultur i narodowości
W programie realizowanie zadań edukacyjno – wychowawczych odnosi się do konstruktywistycznej teorii uczenia się czyli:
– Indywidualnego postrzegania dziecka z własnymi potrzebami rozwojowymi i strategiami uczenia się,
– Uczenie się zachodzi przez własną aktywność dziecka w trakcie podejmowania atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań,
– Nauczyciel stwarza maksymalnie sprzyjające warunki do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji z zakresu wszystkich aspektów jego osobowości.

W przedszkolu realizowane są elementy metody nauczania matematyki prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska „Dziecięca matematyka”
Praca powyższą metodą pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. W programie wyodrębniono 14 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych umiejętności. Są to:
– Orientacja przestrzenna
– Rytmy i rytmiczna organizacja czasu
– Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw
– Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów
– Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka
– Klasyfikacja
– Pomaganie dzieciom w uświadamianiu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby
– Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby
– Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
– Intuicje geometryczne
– Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego
– Pomaganie dzieciom w uświadamianiu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów
– Waga i ważenie
– Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostępny dla sześciolatków

W swojej pracy adaptujemy elementy różnych metod pedagogicznych zgodnie z założeniami programowymi:
* Pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność)
* Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni)
* Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka)
* Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem)
* Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
* Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
* Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna)
* Metoda projektu
* Logorytmika
* Techniki relaksacyjne

Dzieci mają możliwość korzystania z koncertów muzycznych oraz teatrzyków w wykonaniu artystów estradowych. Uczestniczą w licznych konkursach przedszkolnych, środowiskowych i ogólnopolskich. Biorą udział w akcjach charytatywnych.
W przedszkolu organizowane są spotkania integracyjne z udziałem rodziców i dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg przedszkola. Celem tych spotkań jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa wśród dzieci i rodziców, szybsze przystosowanie do nowego środowiska, poznanie pracowników i pomieszczeń przedszkola.
Przedszkole promuje zdrowy styl życia, dobrą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Pracownicy przedszkola to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz serdeczny i troskliwy personel pomocniczy.
Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

Tradycją placówki jest organizowanie uroczystości i imprez, w których czynny udział biorą rodzice. Pozwala to dzieciom poznać historię i obyczaje związane z różnymi świętami, wyzwala pozytywne emocje, chęć zaprezentowania bliskim swoich osiągnięć. Do takich uroczystości należą:
* Pasowanie na Krasnoludka
* Dzień Przedszkolaka
* Wróżby andrzejkowe
* Dzień Przedszkolaka
* Dzień czyściocha
* Spotkanie wigilijne
* Jasełka
* Dzień Babci i Dziadka
* Powitanie wiosny i święto patrona
* Tydzień rodziny
* Pożegnanie starszaków
* Spotkania z teatrem
* Spotkania ze Szkołami Podstawowymi

Oprócz obowiązującej pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w oparciu o Podstawę Programową i uzupełnianej przez inne programy wychowania w przedszkolu oferujemy możliwość wyboru i uczęszczania na zajęcia dodatkowe:

taniec towarzyski (zajęcia opłacane z budżetu przedszkola) – nauka tańca klasycznego, dyskotekowego, tańce zabawowo-relaksacyjne.
religia (dla dzieci 6-letnich – zajęcia nieodpłatne) – zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne (prowadzone w formie zabaw przez siostrę zakonną).
rytmika (zajęcia opłacane z budżetu przedszkola) – zabawy ruchowe przy muzyce dla wszystkich dzieci

Co nas wyróżnia:
* całoroczny program adaptacyjny dla dzieci 2,5 -3 letnich – ZABAWY FUNDAMENTALNE
* kółka zainteresowań działające w ramach TALENCIARNI – Laboratorium komputerowe „Robotyka”, „Mały Bystrzak” – zabawy w programowanie i    kodowanie, „Poszukiwacze tajemnic” – Laboratorium badawczo-eksperymentalne, Zabawy logiczno-matematyczne
* funkcjonalny plac zabaw w dużym ogrodzie
* systematycznie aktualizowana strona internetowa

  • Deklaracja dostępności

    Informacja o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.